chevron

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, PDI-ER ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (bundan sonra “Veri Sorumlusu” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

PDI-ER ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkili mevcut şirketler/kuruluşlar şunlardır: 

-Özel Sarıyer British International School (Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi No: 227/1-2 Sarıyer )

-Özel Beş İklim Sevgi İlkokulu (Zekeriyaköy Mahallesi Göktürk caddesi No: 6 Sarıyer )

-Özel İstanbul British International School (Etiler Mahallesi Tuğcular Sokak No: 27, Etiler )

-Maslak Merkez Ofis (Büyükdere Caddesi Maslak Meydan Sokak Spring Giz Plaza Kat: 5 No: 29/B Maslak Sarıyer )

-Muhasebe Departmanı (Büyükdere Mahallesi Karaorman Sokak No:5 Da:2 Sarıyer)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun hükümleri uyarınca verisi işlenecek gerçek kişilerce aktarımı öngörülen aşağıda belirtilen kişisel veriler, şirketin veri tabanına kaydedilecektir.

A-VERİ SORUMLUSUNUN KÜNYESİ


UNVANI: PDI-ER ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS NO: 
0760004783200018
ADRES: 
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza K:5 Sarıyer, İstanbul
TELEFON: 
0212 286 69 50
FAX: 
0212 286 69 80
E-POSTA: 
 info@bisi.k12.tr


B-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kanun’da Kişisel Veri; “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. PDI-ER ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan ve/veya işlenen Kişisel Veriler; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, mütevelli ve yönetim kurulu heyetimizin, personelimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin, hizmet alınan alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçilerinin adı, soyadı, imzaları, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, T.C kimlik kartındaki bilgiler/nüfus cüzdanındaki bilgiler, yabancı uyruklular için pasaport bilgileri, adres bilgileri, telefon numaraları vb. bilgiler ile; öğrencilerimizin öğrenci numaraları, ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, web sitesinde kullanılan fotoğraflar, T.C Devleti tarafından Şirket’e kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri sınavların sonuç puanları, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri her türlü sınavları ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, yabancı dil yeterliliklerini ölçmek için girdikleri sınav sonuçları, öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer kurumlarının isimleri, geçiş puanları vb. bilgiler ile Şirket’in yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyal-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb. ,ses ve/veya görüntü kaydeden güvenlik kameraları, kurumlara girilirken alınan parmak izi veya kartla giriş esnasında alınan T.C bilgileridir.

C-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimiz tarafından kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. maddesi ile düzenlenen ve aşağıda sıralanan ilkeler çerçevesinde işlenmektedir:

- Gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

D-VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca toplanacak veya bugüne kadar işlenmiş kişisel verilerin, gerek yasal düzenlemede ve gerekse aşağıda yer alan veya bunların benzeri amaçlarla işlenmeleri gerekmektedir:

a. Öğrenci ve Yasal Temsilci Verileri:

Öğrenci kayıtlarının gerçekleştirilmesi için öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

b. Parmak izi ve Kamera Verileri:

Kurumların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrol edilmesi, personel verimliliğinin artırılması ve çalışma koşullarının belirlenmesi, iş ilişkisinin ispatlanması, olası hatalı işlemlerin kamera görüntüleri vasıtasıyla ispatlanması ve giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla güvenlik kameraları aracılığıyla sesli ve/veya görüntülü kayıt ve parmak izi alınmaktadır. Şirketimiz, kurumlarımıza girişlerde parmak izini paylaşmak istemeyen kişilere alternatif olarak kartla giriş imkanı tanımaktadır. Bu haktan yararlanmak için şirketimize kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte yazılı ve imzalı dilekçe ile başvurmanız yeterli ve gereklidir.

c.Ziyaretçi Verileri:

Güvenlik amacıyla, kurum ve kampüslerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, T.C. kimlik/pasaport numarası/ehliyet numarası, giriş-çıkış saatleri ve kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

d. Şirket Personeli Verileri:

İş başvurusunda bulunan kişilerin değerlendirilmesi, iş görüşmesine çağrılması, özlük dosyasının oluşturulması, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat ile belirlenen diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin ilgili personelle iş ilişkisini ispat etmesi, olası bir yargı sürecinde iddia ve savunma haklarını etkin şekilde kullanabilmesi amacıyla alınmaktadır.

e. Hizmet ve/veya Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Veriler:

Okulumuzun üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamındaki tarafların, temsilcilerinin, personelinin ve ilgililerinin ad-soyad, T.C. kimlik no, pasaport no, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve hesap numarası gibi finansal bilgileri sözleşmelerin ispatı ve hizmetlerin karşılıklı güvence altına alınması amacıyla alınmaktadır.

E. DİĞER VERİLER

Aşağıda sayılan maddelerle sınırlı kalmamakla birlikte, şirket:

-T.C Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme amacıyla,

-Acil durumlarda bilgi verilmesi amacıyla,

-Öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,

-Okullarımızda düzenlenen toplantılar, görüşme günleri ve etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunulması,

- Şirketin hizmetlerine ilişkin indirim, etkinlik, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının şahsi bilgilerinin aktarılması,

-Alerjisi veya takip edilmesi gereken hastalıkları olan öğrenciler için gerekli personellere ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilmesi, öğrencilerin acil bir durumda kolaylıkla saptanabilmesi için fotoğraflarının çekilmesi ve kullanılması,

-Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi ve şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi,

vb. amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir.

F-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, kurumumuza ait tüm kampüsler ve tüm bağlı iş birimleri, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, entegrasyon sistemleri, okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizi öğretmenler, eğitmenler, mali müşavir, hizmet ve mal tedarik ettiği alt yüklenicileri/tedarikçileri, Şirket’in yazılımlarını hazırlayan, işleyen ve muhafaza eden şirketler, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, öğrencilerin başvurdukları sınavlar kapsamında sınavı düzenleyen kuruluşlar ile paylaşabilecek, ayrıca bazı istatistiksel bilgileri anonimleştirerek yurt dışına aktarabilecektir. Aktarılan ve paylaşılan tüm veriler için gerçek ve tüzel kişilerle gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, veri güvenliği adına yazılım şirketleri ile en hassas şekilde çalışılmaktadır.

İş Kanunu, Vergi Kanunu vb. mevzuatlar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak şirket tarafından saklanacaktır. Süresiz olarak saklanması gerekenler dışında kalan tüm kişisel verileriniz kurumumuzla iletişiminizin kesilmesini takiben 1 (bir) yıl içinde imha edilecektir.

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: 

• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

PDI-ER ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Şirketin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve 

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

G- VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca ;

“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

British International School İstanbul, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerle birlikte, yazılı ve imzalı dilekçe ile Maslak, Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring Giz Plaza 30/A, 34398 Şişli/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.

Aşağıda belirtilen talepleriniz için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

The British International School Kayıt İşlemleri
The British International School Prosedürler
The British International School Kampüs Ziyareti


   © 2024 BISI National School,  Özel Beş İklim Sevgi İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi     KVKK Aydınlatma Metni    Kullanım koşulları    Kariyer  

© 2024 BISI National School, Özel Beş İklim Sevgi İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi     KVKK Aydınlatma Metni    Kullanım koşulları    Kariyer  

BISI NATIONAL SCHOOL, THE BRITISH SCHOOL İSTANBUL'UN BİR KURULUŞUDUR.

Enquiry form  BİLGİ FORMU